ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 นามเดิมคือศูนย์การเรียน สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราช และต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็น “ศูนย์การเรียนสำหรับ เด็กในโรงพยาบาล”ในช่วงแรกมีครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมุนเวียน มาสอนในช่วงบ่ายของทุกวัน 

     โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเด็กเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบปกติ หรือเข้าเรียนได้แต่ไม่สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง เรียนไม่ทันเพื่อน ผลจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ทำให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจเกิดความอ่อนแอ ความเครียดและความวิตกกังวลต่อสภาพความเจ็บป่วยของตน เกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง ทำให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ขาดโอกาสทางการศึกษา

     ดังนั้น การจัดการศึกษาตามโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเป็นรูปแบบของการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อทำให้เด็กป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลได้เรียนอย่างต่อเนื่องทบทวนวิชาที่เรียนมาและมีโอกาสสอบเลื่อนชั้น ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสมอง ส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กป่วย เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายจากอาการเจ็บป่วย ช่วยในด้านสุขภาพจิต โดยมีกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจิตใจ

     ในแต่ละปีมีเด็กเจ็บป่วยที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานจำนวนมากซึ่งเด็กเจ็บป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มความพิการประเภท 1 ใน 9 ประเภท คือความบกพร่องด้านร่างกายหรือสุขภาพทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อให้เรียนได้ทันเพื่อนเมื่อกลับไปโรงเรียนเด็กจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยไม่ต้องเรียนซ้ำชั้นหรือไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันประกอบกับโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดให้มีโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยมีศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาโดยรับเด็กป่วยชาย หญิงทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 3-18 ปีโดยจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1.วิชา 8 กลุ่มสาระวิชา ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 2.จัดทำ IEP (แผนการสอนเฉพาะบุคคล) 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพจิตให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง4.จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เปิดเรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ( ไม่มีปิดภาคเรียน )

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยและรักษาตัวในโรงพยาบาลได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
 3. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและฝึกอาชีพตามสภาพความเจ็บป่วยและความสนใจ

เป้าหมายกลุ่มเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนและกลุ่มเด็กที่ออกจากโรงเรียนแล้วที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งกลุ่มเด็กที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. บุคลากรครูในศูนย์การเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัดการศึกษาและให้บริการอื่นๆแก่เด็กเจ็บป่วยที่มารับบริการ
 3. มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและให้บริการด้านอื่นๆให้แก่เด็กเจ็บป่วยที่มารับบริการ

     นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 แสนบาท ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารจากสโมสรไลออนส์ท้าวสุระ โดยการบริหารงานของ ไลออน ศิริพร ตั้งสิทธิประเสริฐ    นายกสโมสรไลออนส์ท้าวสุระ ปีบริหาร 2553-2554  จำนวน 1.2 แสนบาท  และนายแพทย์นิพัทธ์ สีมาขจร หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผู้ประสานงานกับทางไลออนส์ท้าวสุระ ขอสนับสนุนสื่อ-อุปกรณ์การเรียน การสอน คอมพิวเตอร์ แท๊ปเลท ฯลฯ ให้กับศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลฯ และก็ได้รับการสนับสนุนสื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 • ปีการศึกษา2553 สนับสนุนสื่อ-อุปกรณ์การเรียน 20,000 บาท
 • ปีการศึกษา2554 จัดสร้างห้องเรียน120,000 บาท และเปิดห้องศูนย์การเรียนฯ ณ ห้องเรือนไทย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 • ปีการศึกษา2555-2558 สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนปีละ20,000บาท
 • ปีกาศึกษา 2559-2561 สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนปีละ 20,000 บาท
 • ปีการศึกษา 2562 สนับสนุนสื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 135,000 บาท และเปิดศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลฯ ณ ตึกกุมารเวชกรรมชั้น 10 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ปีการศึกษา 2563 สนับสนุนสื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 50,000 บาท 
 • ปีการศึกษา 2564 สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนและทุน จำนวน 75,000 บาท
 • ปีการศึกษา 2565 สนับสนุนปัจจัยขั้นพื้นฐาน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและทุน จำนวน 80,000 บาท

     ข้าพเจ้านายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการฯ และคณะครู ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา ขอขอบคุณสโมสรไลออส์ท้าวสุระ ที่มอบสื่อ-อุปกรณ์ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ แท๊ปเลท และทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อมารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาล เนื่องจากครอบครัวของเด็กป่วยนั้น บางครอบครัวมีฐานะยากจน และหย่าร้าง ทุนที่ท่านมอบให้ช่วยให้ครอบครัวได้นำเด็กป่วยมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที  ผู้ปกครองและเด็กบางคนดีใจมากจนน้ำตาไหล ยกมือไหว้ขอบคุณหลายครั้งมาก  ทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กป่วยโดยการมอบ สื่อ -อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสามารถเข้าเรียนในระบบปกติ  เรียนทันเพื่อน และลดความเครียด ลดความวิตกกังวลต่อสภาพความเจ็บป่วยของตน มีสุขภาพจิตใจที่ดี มีความสุข ซึ่งสัมผัสได้จากการแสดงออกทางแววตา ท่าทาง รอยยิ้มที่สดใสของเด็ก เมื่อเข้ามารับบริการที่ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลและมารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการเครือข่าย เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม คุณไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้นี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าคุณปิดการใช้งานคุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า